Birim Danışma Kurulu


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULU

1- Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü, İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü, Müdür Yrd. Arkeolog İhsan
Tercan
2- Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü, İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü, Uzman Arkeolog Elvan Vural
3- Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Şube
Müdürü, Zeynep Güvercin
4-Milli Eğitim Bakanlığı, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
5-İçişleri Bakanlığı, İzmir Valiliği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü
6-İçişleri Bakanlığı, İzmir Valiliği, Sosyal Etüd ve Proje Müdürlüğü

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi ve birimlerinin, kamu ve özel sektör kuruluşları ile diğer paydaşlar arasındaki işbirliğini ve bu işbirliğinin sürdürebilirliğini sağlamak, tecrübe paylaşımında bulunmak üzere kendi Danışma Kurulu’nu oluşturmak ve bunların çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesi ve birimlerinin dış paydaşlarla sürdürülebilir işbirliğini sağlamak, ilişkileri geliştirmek ve tecrübe paylaşımında bulunmak üzere kurulacak Danışma Kurulu’nun oluşumu ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 04.11.1981 tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (f) fıkrasına ve 08.10.2016 tarihli ve 29851 sayılı Resmi Gazete yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Yönetmelik”e göre düzenlenmiştir.

Tanımlar (Değişiklik 03.12.2019 – 522/4)

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

b) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

c) Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,

ç) Yönetim Kurulu: Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Üniversite Danışma Kurulu: Üniversite ve birimlerinde yürütülen faaliyetlere ilişkin görüş bildiren ve öneriler sunan kurulu,

e) Birim Danışma Kurulu: Akademik (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Konservatuvar, Uygulama ve Araştırma Merkezleri) birimlerin danışma kurulunu,

f) Program Dış Danışma Kurulu: Lisans, Ön lisans ve Lisansüstü programlarının danışma kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Danışma Kurulu, Görev ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları

Danışma Kurulu (Değişiklik Üniv.Sen. 08.11.2019-520/9 – Değişiklik Üniv.Sen. 03.12.2019- 522/4)

MADDE 5 – (1) Üniversite Danışma Kurulu, Rektörün başkanlığında, Rektör Yardımcıları, Senatoyu temsilen iki üye, Kalite Koordinatörü, Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO), Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş. (DEPARK), D.E.Ü. Mezunlar Derneği (DEUDER), Rektör tarafından uygun görülen kamu ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosu’nda onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

Üniversite Senatosunda kabulü

Tarihi: 08.08.2017

Sayısı: 476/16

Değişiklik

Tarihi: 08.11.2019

Sayısı: 520/9

Tarihi: 03.12.2019

Sayısı: 522/4